GDPR

GDPR

Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR

Prevádzkovateľ (správca) Vašich osobných údajov podľa článku 4 bod 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) je spoločnosť : SD Gelnica, s.r.o. , Tehelná 3, 056 01 Gelnica, IČO: 46 235 507

Kontaktné údaje správcu sú :

Email: sd.konatel@sdgl.sk Telefón: 0917 141 270

Čo je osobný údaj?

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Čo je spracúvanie osobných údajov?

Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľ (Správca) nemá povinnosť vymenovať/určiť Zodpovednú Osobu.

Zdroje a kategórie osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od vás) ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

page1image47977344 page1image47974848

Zákonný dôvod a účel spracovania :

Zákonným dôvodom spracovania je:

➢ Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b) GDPR

➢Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno f) GDPR

➢Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) GDPR

Účelom spracovania osobných údajov je :

page2image47904160

Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá medzi zákazníkom aprevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu či zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky. Zasielanie marketingových ponúk a činenie ďalších marketingových aktivít.

Zo
rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR .

strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu

Doba uchovávania:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
➢ Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu

medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho z týchto zmluvných vzťahov .

➢Po dobu než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu

page2image47890640

➢ Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov

Kto je príjemca?

Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu.

➢ Sú osoby ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy

➢ Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v spisovej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje , že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené osoby.

Vaše práva :

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR

 • Právo na obmedzenie spracúvania

 • Právo na výmaz podľa čl.17 GDPR

 • Právo namietať podľa článku 21 GDPR

 • Právo na prenesenie osobných údajov podľa článku 21 GDPR

 • Právo odvolať súhlas (elektronicky, alebo na korešpondenčnú adresu)

 • Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.

  Ďalej máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.

page3image47945616page3image47946240

Ako môžete naplniť svoje práva?

a. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k nim. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov. Žiadosť môžete podať elektronicky, na emailovú adresu sd.konatel@sdgl.sk , alebo poštou na adresu Tehelná 3, 056 01 Gelnica, Adresa prevádzky: SNP 1, 056 01 Gelnica

Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie a to elektronickou formou na emailovú adresu sd.konatel@sdgl.sk , alebo poštou na korešpondenčnú adresu Tehelná 3, 056 01 Gelnica, adresa prevádzky: SNP 1, 056 01 Gelnica

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,

 • odvoláte svoj súhlas,

 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,

 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne,

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,

 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez

  internet.

  Právo na obmedzenie spracúvania

  Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,

 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na

  miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili,

 • Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv

 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

page4image47771424 page4image47771632 page4image47771840

• • •

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
vytvárania zákazníckeho profilu,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov: emailom : sdgl@sdgl.sk , poštou na adresu podnikania: Tehelná 3, 056 01 Gelnica.

Adresa prevádzky: SNP 1, 056 01 Gelnica

V prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese
Hraničná 12

820 07 Bratislava 27 Slovenská republika

Identifikačné údaje:

IČO: 36064220 DIČ: 2021685985

Sekretariát úradu:

+421 /2 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk Podateľňa: pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00 piatok: 8:00 – 14:00

page5image47813296 page5image47813088 page5image47813920page5image47814128

REFERENCIE ROK 2020

KOŠICE:
 • SVB a NP TECHNIKA – Južná trieda 33
ŠTÚROVO:
 • ENERBYT – Bartókova 20-22
POVAŽSKÁ BYSTRICA:
 • SVB STRED č. 48
Beluša:
 • SBD PB (BUILDING SK) – Ľ. Štúra 10
 • SBD PB (BUILDING SK) – Ľ. Štúra 9
BRATISLAVA:
 • BD BA III – L. Dérera 2
 • BPD – Koprivnická 13
 • SBD – Dúbravka – Studenohorská 31

REFERENCIE ROK 2019

PIEŠŤANY:
 • Javorová 34 (BUILDING SK BY)
SVIT:
 • SVB Domček na Mierovej – Mierová 115/86-88
 • SVB – Jilemnického 17-20
BRATISLAVA:
 • BD Petržalka – Lietavská 7 (TIMEX Turzovka)
 • MEOPTA – Bagarova 26-32
 • AGENTÚRA DOMY – L. Sáru 2-8
 • BPD – Červeňákova 2-10
KOŠICE:
 • SVB Bruselská 13 – 14 (Twinstav KE)
 • SVB Komenského 24, 26 (Twinstav KE)
SLÁDKOVIČOVO:
 • SVB a NP Kamčatka 1321 a 1323
NEMŠOVÁ:
 • SVB Družstevná 970/20 (balkonsystem TN)
TREBIŠOV:
 • SVB SM. R. Štefánika 2221/172-174
POVAŽSKÁ BYSTRICA:
 • SVB SNP 1455/70, 71
 • HT sprav – SVB Pionierska 981/1-9
 • HT sprav – Nemocničná 988/3
 • HT sprav – SVB SNP 1461/86, 87
 • HT sprav – VB a NP Štúrova 34/L3, L2, L1
MARTIN:
 • OSBD MT – I. Textorisovej 9-17 (BUILDING SK BY)
Nové Mesto nad Váhom:
 • VB a NP Hviezdoslavova 1227/13-14 (roso build)

REFERENCIE ROK 2018

BRATISLAVA:
 • VB a NP Gercenova 35
 • BPD – Považanova 2
 • SVB M. C. Sklodowskej 3-11
 • SBD–Dúbravka – H. Meličkovej 7, 9
 • SBYT – Sinokvetná 25
 • SBD-P – Staré záhrady 34-38
 • BD Petržalka – Wolkrova 35 (Thermoinvest)
PÚCHOV:
 • SVB J. Kráľa 1263
NEMŠOVÁ:
 • SVB Družstevná 969/22 (balkonsystem TN)
KOŠICE:
 • SVB Podtatranského 1 (Twinstav)
 • SVB SNP 61/A
POVAŽSKÁ BYSTRICA:
 • HT sprav – SVB Štúrova 34/L3
 • SVB STRED č. 55 – Hurbanova 41-44
 • SVB Zakvášov 1517/46-48
 • HT sprav – Dukelská 2486/27-28 (EKOLMONT PB)
 • SVB Hliny 1419/14-17

REFERENCIE ROK 2017

MARTIN:
 • Gandhího 2-6
 • Timravy 3
PÚCHOV:
 • SVB – Za cintorínom 1249/5
LIPANY:
 • SABYT SB – Komenského 9, 11
 • SABYT SB – Nám. sv. Martina 26-30
KOŠICE:
 • BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO KE (TWINSTAV KE) – Zimná 16-20
POVAŽSKÁ BYSTRICA:
 • SVB STRED č. 73 – Hurbanova 68-70
BRATISLAVA:
 • SBD BA – Studenohorská 17-19
 • BPD BA – Bazovského 8-16
 • MEOPTA BA – Studenohorská 77-79
 • SVB BA – Studenohorská 37-39
 • DOMING BA – Považanova 4
 • BYTY BA – Polereckého 5-9
ILAVA:
 • SBD PB (ROSO BUILD) – SNP 510/3
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:
 • SBD LM – Morušová 524/2
 • SBD LM -1. Mája 1961/25
ROŽŇAVA:
 • SPRAVBYT RV (TWINSTAV KE) – Kyjevská 42
Spišská Nová Ves:
 • SVB SNV – Fr. Kráľa 9/4
Beluša:
 • SBD PB (BUILDINGS) – Ľ. Štúra 12

REFERENCIE ROK 2016

BRATISLAVA:
 • BPD – Landauova 6-10
 • BPD – Bagarova 22
 • Kalištná 13-17
 • Dérerova 10
 • Dérerova 8
 • DOMING BA – Nejedlého 41-45
 • DOMING BA – Studenohorská 50-52
POVAŽSKÁ BYSTRICA:
 • SBD PB (ROSO BUILD) – ROZKVET 2004
 • SVB PB – Lánska 961
 • SNP 1467/105-109
MARTIN:
 • SVB MT – D. MIchaelliho 15-21
 • SVB MT – Jilemnického 27
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:
 • SBD LM – Morušová 517/9, 11
ROŽŇAVA:
 • SPRAVBYT RV (TWINSTAV KE) – Zakarpatská 3
 • SBD RV – Slnečná 13
Nové Mesto nad Váhom::
 • SBDO NMnV (ROSO BUILD PU) – Malinovského 1228/9, 10
PÚCHOV:
 • SVB PU – Okružná 1429/42-48

REFERENCIE ROK 2015

BRATISLAVA:
 • SBD BA – Hradištná 13-17
 • BPD BA – Lipského 5, 7
 • SVB L 8, 10, 12 – Ladzianskeho 10
 • DOMING – Kudlákova 3, 5
 • BPD – SVB LYSPOL – Lysákova 2–8
 • BPD – Damborského 6, 8
LEVOČA:
 • SBD LE – Francisciho 28
PÚCHOV:
 • SVB PU – Za cintorínom 1336
KROMPACHY:
 • SVB Hlavná 13, 14, 15
ŽILINA:
 • OSBD ZA – Jarná 2, 4, 6 – aj VZT
KOŠICE:
 • BPMK – Obrancov mieru 4
DOLNÝ KUBÍN:
 • Pelhřimovská 1193
MARTIN:
 • SVB NACHTIGALA 3 – I. Textorisovej 3
TRENČÍN:
 • SVB – Šafárikova 18
GELNICA:
 • SVB – Športová 8, 10
BANSKÁ BYSTRICA:
 • SVB – Kukučínova 4, 6
ROŽŇAVA:
 • SPRAVBYT RV – Šafárikova 93-95

REFERENCIE ROK 2014

ROŽŇAVA:
 • SPRAVBYT RV – Zakarpatská 22
PEZINOK:
 • AG-EXPERT PK – 1. Mája 41
KROMPACHY:
 • BD SNV – Krompachy – Hlavná 16, 17, 18
STUPAVA:
 • SBDO PK – Stupava – Mlynská 5
BRATISLAVA:
 • BA BD III – Dérerova 4
 • SBD-Dúbravka – Hanulova 9
 • SVB BA – Bárdošova 12
 • VSD BA – Karadžičova 49
 • SBD-Dúbravka – Hradištná 7, 9, 11
 • BPD BA – Cabanova 10-12
 • BPPB BA – Hornádska 26-28-30
POVAŽSKÁ BYSTRICA:
 • SVB PB – Zakvášov 1522/33, 34, 35
GELNICA:
 • SVB GL – SPOLBYT – Športová 11
 • SVB GL – Záhradná 1
BANSKÁ BELÁ:
 • SVB B. Belá 231
PÚCHOV:
 • SVB PU – Za cintorínom 1260/21-25

REFERENCIE ROK 2013

BRATISLAVA:
 • SBD-Dúbravka BA – Homolova 8
 • ETP Management budov BA – Azalková 8
 • SVB BA – Studenohorská 21-23
 • SVB BA – Studenohorská 46-48
 • DOMING BA – Pri kríži 4, 6
 • BD Petržalka BA – Jankolova 2
GELNICA:
 • SVB GL – MLADOSŤ – SNP 9-10
 • BD SNV – Záhradná 9
PRAKOVCE:
 • SVB – BREZINY – Prakovce 272
PEZINOK:
 • SVB PK – Svätoplukova 20-22
TATRANSKÁ LOMNICA:
 • SVB Tatranská Lomnica 192
ŽIAR NAD HRONOM:
 • SVB ZH – Cyrila a Metoda 2-4
ŽILINA:
 • OSBD ZA – Trnavská 14
 • OSBD ZA – Bernolákova 37-39
MARTIN:
 • SVB MT – Hurbanova 21-25
 • ďalšia inštalácia antikorových stúpačiek na SV a TV – výrobca VIEGA – systém INLINER (rúrka v rúrke – cirkulačka v prívode TV)
PÚCHOV:
 • SVB PU – Pribinova 1169/4-14
 • SVB PU – Za cintorínom 1260/15-19
NOVÁ DUBNICA:
 • SVB ND – P. O. Hviezdoslava 85/12

REFERENCIE ROK 2012

BANSKÁ BYSTRICA:
 • SVB SPOLBYT – Tulská 4
NOVÁ DUBNICA:
 • SVB ND – Trenčianska 1-9
GELNICA:
 • SVB GL – BYTOSPOL – Športová 1
 • BD SNV – Záhradná 12
KROMPACHY:
 • SVB Krompachy – Poštová 2
ŽIAR NAD HRONOM:
 • E-RAN TN – BSD 55 ZH – Cyrila a Metoda 15-17
LEVOČA:
 • SVB LE – RUBÍN – Pri prameni 6, 7
 • SVB LE – AMETYST – Pri prameni 1, 2
 • PRVÁ inštalácia (v SR) medených stúpačiek na SV a TV – systém VIEGA – systém INLINER (rúrka v rúrke – cirkulačka v prívode TV)
SENEC:
 • SVB SC – Košická 2, 4, 6, 8
 • iba PLYN
PÚCHOV:
 • SVB PU – 1. Mája 1160/36-40
BRATISLAVA:
 • BPD BA – Cabanova 14-20
 • DOMING BA – Saratovská 15
 • DOMING BA – Hradištná 1, 3, 5
 • BPPB BA – Hornádska 28
 • SVB BA – Ladzianskeho 8
 • BPD BA – Lipského 9, 11
 • SD SBD II BA – Hronská 26-30
 • BPPB BA – Latorická 39-41
PREŠOV:
 • BD PO – Prostejovská 3

Ako SPRÁVA DOMOV GELNICA, s. r. o. sme zrealizovali tieto stavby:

Výmena stúpačkových rozvodov SV, TV, kanalizácie a plynu: (ROKY 2008-2011)

GELNICA:
 • SVB GL – Záhradná 13
 • SVB GL – Športová 15
 • SVB GL – Tehelná 3
 • SVB GL – Športová 2-6
 • SVB GL – Športová 9
 • SVB GL – Športová 18-20
 • SVB GL – Športová 22-24
 • SVB GL – Záhradná 10
 • SVB GL – Športová 25-27
 • SDGL – Záhradná 15
 • SVB GL – Športová 30-32
 • SVB GL – Športová 25-27
PRAKOVCE:
 • BD SNV– TELGÁRT – Prakovce 306
SPIŠSKÁ NOVÁ VES:
 • SVB SNV – VEŽIAK – Banícka 28
 • SVB SNV – LIPA – Lipová 5,6
 • SVB SNV – Komenského 9
 • SVB SNV – Komenského 13
 • SVB SNV – Tr. 1. Mája 1-3
 • SVB SNV – Dubová 3-6
 • SVB SNV – Tr. 1. Mája 2
 • SVB SNV – Tr. 1. Mája 4
 • SVB SNV – Zd. Nejedlého 1
 • SVB SNV – GAŠTAN – Wolkerova 25-27
KEŽMAROK:
 • SVB KK – Južná 1507/5
 • SVB KK – Štefánika 58-60
 • SVB KK – Toporcerova 29
LEVOČA:
 • SVB LE – JANTÁR – Pri prameni 16
POPRAD:
 • SVB PP – MARICA  – Slovenského odboja 179
 • BPP PP – ABOV – 29. Augusta 167/43
 • SVB PP – PLESNIVEC – Francisciho 906
 • BPP PP – ARGON – Bajkalská 2338
 • SVB PP – SASANKA – Joliota Curie 731
 • SVB PP – GALIUM – Bajkalská 2334
 • SVB PP – JAVORINA – Okružná 768
TATRANSKÁ LOMNICA:
 • SVB Tatranská Lomnica 133
 • TATRY-TEPLO – SVB Tatranská Lomnica 132
 • TATRY-TEPLO – SVB Tatranská Lomnica 174
 • TATRY-TEPLO – SVB Tatranská Lomnica 190-191
MARTIN:
 • SVB MT – Tajovského 1,2
 • SVB MT – Kozmonautov 4,5
PREŠOV:
 • BD PO – P. Horova 6-11
 • M.B.P. PO – Matice slovenskej 4
 • BD PO – Prostejovská 50-60
KOŠICE:
 • Máme cenové ponuky na bytových domoch v správe TEHO, SBD III., SBD II. SBD IV., BPMK
TISOVEC:
 • SM Tisovec – Štefánikova 624
TRENČÍN:
 • SVB TN – Západná 5-9
PÚCHOV
 • SVB PU – Mojmírova 1163/1-5
ŠAĽA:
 • VBaNP SA – POROZUMENIE – V. Šrobára 2-6
 • SVB SA – CENTRUM  – M. M. Hodžu 18
LEVICE:
 • SVB LV – Ružová 15-17
 • PRVÁ inštalácia ( v SR) antikorových stúpačiek na SV a TV – systém VIEGA – systém INLINER (rúrka v rúrke – cirkulačka v prívode TV)
BRATISLAVA:
 • SVB BA – MEDZIJARKY – Bieloruská 58-64
 • Bytový podnik Dúbravka – SVB Cabanova 1-9
 • SVB BA – DUDVÁH Dudvážska 14,16,18
 • Bytový podnik PB, s. r. o. – SVB BA Hronská 12,14
 • BLAHOBYT, s. r. o. – SVB BA Bieloruská 46-56
 • SVB BA – Repašského 5 (ležaté rozvody)
 • SVB BA – POHODA – Homolova 6
 • SVB BA – BREZA – A. Gwerkovej 21-27
KOLÁROVO:
 • SVB Kolárovo – Brnenské námestie 10
ŽILINA:
 • OSBD Žilina – Jarná 12-16

Ako SD GELNICA, s. r. o. sme do konca roka 2011 zrealizovali tieto stavby:

BRATISLAVA:
 • SVB BA L 8, 10, 12 – Ladzianskeho 12 
 • SVB BA – NEVUS – A. Gwerkovej 13-19
 • PROGRES BA –  Ambroseho 6, 10, 12 
MARTIN:
 • OSBD MT – Zvolenská 15,16,17 
POPRAD:
 • SVB PP – GLÓBUS  – Partizánska 711
KROMPACHY:
 • SVB Krompachy – Lorencova 6
TISOVEC:
 • SM Tisovec – Štefánikova 955
PRAKOVCE:
 • SVB Prakovce – ŠMIDKE – Prakovce 294