Správa bytov

Cenová ponuka služieb výkonu správy bytov našou spoločnosťou.

správa bytov
zahŕňa činnosť spojenú s prevádzkou obytného domu, predpisy úhrad a rozúčtovanie nákladov, zabezpečovanie opráv domu, údržby, kontrolu a preberanie realizovaných prác na dome, zabezpečovanie služieb nevyhnutných na bezpečnú prevádzku zdvíhacích zariadení – výťahov, rozvodov médií a energií v spoločných častiach domu, zabezpečenie deratizácie a dezinfekcie spoločných priestorov, spolupráca pri vypracovávaní ročných a dlhodobých plánov opráv a údržby domu podľa potrieb a požiadaviek vlastníkov a ďalších dohodnutých služieb.
Cena za výkon správy..................................4,52- €/byt za mesiac s DPH 20%

rozúčtovanie nákladov za dodané médiá a energie
rozúčtovanie nákladov za dodané množstvá studenej a teplej vody, tepla na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody, elektrickej energie spoločných priestorov medzi vlastníkov domu.
Cena za rozúčtovanie nákladov za dodané médiá a energie..................................2,00- €/byt za rok s DPH 20%

odpočet meračov SV a TV
doplnková služba odpočet meračov studenej vody a teplej úžitkovej vody je poskytovaná na základe dohody s vlastníkmi bytu. Odpočet je možné realizovať jedenkrát ročne, štvrťročne, mesačne a po každej zmene ceny vody a energií.
Cena za jeden odpočet meračov SV a TV ..................................0,20- €/merač za jeden odpočet s DPH 20%

odpočet PRVN a rozúčtovanie nákladov podľa PRVN
doplnková služba (odpočet pomerových rozdeľovačov nákladov na teplo a rozúčtovanie nákladov za dodané teplo podľa PRVN medzi vlastníkov domu), je poskytovaná na základe dohody s vlastníkmi domu a obsahuje kontrolu neporušiteľnosti plomby PRVN, odpočítavanie nameraných hodnôt, v prípade odparovacích meradiel výmenu kapiláry, zaplombovanie PRVN, zápis do dokladu o odpočte, servis v prípade poškodenia meradiel.
Cena za odpočet PRVN a rozúčtovanie nákladov za dodané teplo podľa PRVN..........................0,20- €/jeden radiátor mesačne s DPH 20%

Uvedené ceny za poskytované služby sú stanovené podľa kalkulačných vzorcov stanovených spoločnosťou SD GL, bližšie obchodné podmienky uzatvorenia zmluvy riešime individuálne podľa potrieb vlastníkov bytov a domov.

ÚVOD   |   O SPOLOČNOSTI   |   HLAVNÉ ČINNOSTI   |   PUBLICITA   |   FOTOGALÉRIA   |   REFERENCIE   |   KONTAKT