Service

Azbest

Likvidácia AZC potrubí pri výmene stúpačiek – kanalizácie

Zistili sme, že je na svete zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ten definuje, že s AZBESTom ako s nebezpečným odpadom môžu narábať iba osoby oprávnené. V praxi to znamená, že musíte mať vyškolených ľudí, ktorí pri práci musia používať osobné ochranné prostriedky a musia pri manipulácii s azbestom mať aj potrebné technické zabezpečenie – stroje na sanáciu azbestových materiálov s HEPA filtrami o záchytnosti azbestových vlákien 99,99%. Ak to všetko splníte, môžete žiadať príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva o povolenie tejto činnosti, pričom ste už pod ich kontrolou. Príslušný obvodný úrad životného prostredia tiež musí zaujať stanovisko v zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Keďže pracujeme na celom území SR, nie je pre nás problém získať všetky regionálne súhlasy.

Naša činnosť v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom je úzko spätá s firmou ENVIRO SPEKTRUM KOSICE.

Likvidácia eternitových striech

Platné povolenie od Úradu verejného zdravotníctva SR v Bratislave máme na celé územie EU. Pri realizácii však musíme komunikovať s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a Obvodným úradom životného prostredia.